ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 512544

เนื้อหา

 

กองสวัสดิการสังคม

 

 

นายภคพล  กันทรกิจโกศล

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 

 

                                                               

                                                       นางสขิลา  นิสีดา                                                                                       นางคำกอง   ปามา

                                 หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ  รักษาราชการในตำแหน่ง                                                 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม

                                          หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ                                                         

                                     

 

Super User