ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 512544

stutrue

 

โอท๊อปซิตี้ร้อยเอ็ด

 

 

ผู้จัดการโอท๊อปซิตี้ร้อยเอ็ด 


 

น.ส.สุภัทรา   อัญญโพธิ์

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


 

นางสาวสุพรรณี  คุ้มบัวลา

เจ้าหน้าที่ประสานงานโอท๊อป


  

นายกรวัชญ์   พาพรมหม

เจ้าหน้าที่ประสานงานโอท๊อป

 

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

 

 

 

 (นางสขิลา  นิสีดา)

หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ รักษาราชการในตำแหน่ง

 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ


 

 นายลือชา   มาศวรรณา

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 


 

น.ส.วรรณกร  ภูต้องลม

 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


 

   

นางนิตยา  บุญวิเศษ

       นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ    


นายอุปการ  พันธุนิตย์

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม

 

 นางคำกอง  ปามา

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม


 

 

นางลาวัลย์  ฤทธิรัตน์

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 


 

 น.ส.วราภรณ์  มาศวรรณา

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


                       

 

 

นายอธิภัทร  นามโลมา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


 

 นางมนธิรา  วรสาร

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


 

 นางทัศนีย์   ปาปะขี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


 

นายเรวัตร์   อุดมฤทธิ์

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

 

กองสวัสดิการสังคม

 

 

นายภคพล  กันทรกิจโกศล

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 

 

                                                               

                                                       นางสขิลา  นิสีดา                                                                                       นางคำกอง   ปามา

                                 หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ  รักษาราชการในตำแหน่ง                                                 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม

                                          หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ