ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 512544

เนื้อหา

 

ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม

 

 นางคำกอง  ปามา

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม


 

 

นางลาวัลย์  ฤทธิรัตน์

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 


 

 น.ส.วราภรณ์  มาศวรรณา

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


                       

 

 

นายอธิภัทร  นามโลมา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


 

 นางมนธิรา  วรสาร

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


 

 นางทัศนีย์   ปาปะขี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


 

นายเรวัตร์   อุดมฤทธิ์

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

Super User