ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 512544

เนื้อหา

โครงการฝึกอบรมและฝึกทักษะอาชีพแก่สตรีในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

 

โครงการฝึกอบรมและฝึกทักษะอาชีพแก่สตรีในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 22 มีนาคม 2567  ณ ห้องประชุมศูนย์ศิลปาชีพอำเภอโพธิ์ชัย ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

 

             

                  กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมและฝึกทักษะอาชีพแก่สตรีในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด หลักสูตร “การทำวุ้นมะพร้าว ขนมชั้นใบเตย”

นางนราภรณ์  ไวนิยมพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและฝึกทักษะอาชีพแก่สตรีในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด หลักสูตร
“การทำวุ้นมะพร้าว ขนมชั้นใบเตย”

- นายภคพล  กันทรกิจโกศล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรมโครงการดังกล่าว

- นายนิทัศน์  เทศสวัสดิ์  นายอำเภอโพธิ์ชัย

- นายตุลธร  ขามช่วง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอโพธิ์ชัย

และบุคลากรกองสวัสดิการสังคม เข้าร่วมพิธีเปิดฯ

 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการฝึกอบรมสตรีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีความรู้ประสบการณ์ด้านอาชีพ ให้เกิดการเรียนรู้และเกิดทักษะจากการฝึกอบรมทักษะอาชีพ และสามารถนำความรู้จากการฝึกทักษะอาชีพไปสร้างงานเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการประกอบด้วย กลุ่มผู้นำสตรี กลุ่มแม่บ้าน และประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 50 คน

                                          

 

 

 

Super User