ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 512544

เนื้อหา

ติดตามตรวจสอบความพร้อมกลุ่มผู้ใช้น้ำ

                              

                     

                           

ติดตามตรวจสอบความพร้อมกลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนระบบน้ำจากพลังงานทดแทน (แสงอาทิตย์)
เพื่อการเกษตรกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด

                  

                   วันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2565   กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ได้ออกติดตามตรวจสอบความพร้อมกลุ่มผู้ใช้น้ำที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี พ.ศ.2556 (เพิ่มเติม) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนระบบน้ำจากพลังงานทดแทน (แสงอาทิตย์) เพื่อการเกษตรกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด  กลุ่มที่ได้รับการสนับสนุน จำนวน 48 ชุดระบบ 

       

                                    

 

 

Super User