ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 512544

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

 

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

 

 

 

 (นางสขิลา  นิสีดา)

หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ รักษาราชการในตำแหน่ง

 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ


 

 นายลือชา   มาศวรรณา

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 


 

น.ส.วรรณกร  ภูต้องลม

 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


 

   

นางนิตยา  บุญวิเศษ

       นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ    


นายอุปการ  พันธุนิตย์

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

Super User